Conjugación de Kino

Inflexiones de Kino [n.neu.]

Singular

NominativKino

AkkusativKino

DativKino

GenitivKinos

Plural

NominativKinos

AkkusativKinos

DativKinos

GenitivKinos

Abrevaciones

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ